chinese-programmer-wrong-pronunciation

by shimohq

中国程序员容易发音错误的单词

12.1K Stars 1.0K Forks Last release: Not found 342 Commits 0 Releases

Available items

No Items, yet!

The developer of this repository has not created any items for sale yet. Need a bug fixed? Help with integration? A different license? Create a request here:

Words Commonly Mispronounced by Chinese Programmers

中国程序员容易发音错误的单词(点击🔊收听正确读音)

| 单词 | 正确发音(英音)| 正确发音(美音)| 错误发音 | | --- | ----------- | ----------- | ---------- | | access | 🔊 /'ækses/ | 🔊 /ˈækses/ | ❌ /ək'ses/ | | Adobe | 🔊 /ə'dəʊbi/ | 🔊 /ə'dəʊbi/ | ❌ /əˈdub/ | | admin | 🔊 /'ædmɪn/ | 🔊 /ˈædmɪn/ | ❌ /ɜ:d'mɪn/ | | adversarial | 🔊 /ˌædvəˈseəriəl/ | 🔊 /ˌædvərˈseriəl/ | ❌ /ədˈvɜːrsəriəl/ | | agile | 🔊 /'ædʒaɪl/ | 🔊 /ˈædʒl/ | ❌ /ə'dʒaɪl/ | | amazon | 🔊 /'æməzən/ | 🔊 /ˈæməzɑːn/ | ❌ /'əmeizən/ /ə'meizən/ | | analogy | 🔊 /əˈnælədʒi/ | 🔊 /əˈnælədʒi/ | ❌ /ænə'lɒdʒi/ | | Angular | 🔊 /'æŋgjʊlə/ | 🔊 /ˈæŋɡjələr/ | ❌ /'æŋɡələ/ /'æŋdʒʌlə/ | | AJAX | 🔊 /'eidʒæks/ | 🔊 /'eidʒæks/ | ❌ /ə'dʒʌks/ | | alias | 🔊 /ˈeɪliəs/ | 🔊 /ˈeɪliəs/ | ❌ /ə'lais/ | | Apache | 🔊 /ə'pætʃɪ/ | 🔊 /əˈpætʃi/ | ❌ /ʌpʌtʃ/ | | app | 🔊 /æp/ | 🔊 /æp/ | ❌ /eipi'pi/ | | archive | 🔊 /'ɑːkaɪv/ | 🔊 /'ɑːkaɪv/ | ❌ /'ətʃɪv/ | | array | 🔊 /ə'rei/ | 🔊 /əˈreɪ/ | ❌ /æ'rei/ | | ASCII | 🔊 /'æski/ | 🔊 /ˈæski/ | ❌ /ɑːsk/ | | aspect | 🔊 /'æspekt/ | 🔊 /ˈæspekt/ | ❌ /ə'spekt/ | | avatar | 🔊 /'ævətɑː/ | 🔊 /ˈævətɑːr/ | ❌ /ə'vʌtɑ/ | | Azure | 🔊 /'æʒə/ | 🔊 /ˈæʒər/ | ❌ /ˈæzʊʒə/ | | bind | 🔊 /baɪnd/ | 🔊 /baɪnd/ | ❌ /bɪnd/ | | cache | 🔊 /kæʃ/ | 🔊 /kæʃ/ | ❌ /kætʃ/ | | clang | 🔊 /klæŋ/ | 🔊 /klæŋ/ | ❌ /sɪlæŋ/ | | daemon | 🔊 /'diːmən/ | 🔊 /ˈdiːmən/ | ❌ /dæmən/ | | debt | 🔊 /det/ | 🔊 /det/ | ❌ /de'bit/ | | deny | 🔊 /dɪ'naɪ/ | 🔊 /dɪˈnaɪ/ | ❌ /'dæni/ | | deprecate | 🔊 /ˈdeprəkeɪt/ | 🔊 /ˈdeprəkeɪt/ | | | deque | 🔊 /'dek/ | 🔊 /dɛk/ | ❌ /di'kju/ | | digest | 🔊 n. /'dɑɪdʒɛst/ v. /dɑɪ'dʒɛst/ | 🔊 /daɪˈdʒest,dɪˈdʒest/ | ❌ /'dɪgɛst/ | | Dijkstra | 🔊 Dutch:/ˈdɛikstra/ English:/ˈdaɪkstrə/ | 🔊 | | | Django | 🔊 /ˈdʒæŋɡoʊ/ | 🔊 /ˈdʒæŋɡoʊ/ | ❌ /diˈdʒæŋɡoʊ/ | | doc | 🔊 /dɒk/ | 🔊 /dɒk/ | ❌ /daʊk/ | | epoch | 🔊 /ˈiːpɒk/ | 🔊 /ˈepək/ | ❌ /'ɛpətʃ/ | | execute | 🔊 /ˈeksɪkjuːt/ | 🔊 /ˈeksɪkjuːt/ | | | executor | 🔊 /ɪɡˈzekjətə(r)/ | 🔊 /ɪɡˈzekjətər/ | | | event | 🔊 /ɪ'vent/ | 🔊 /ɪˈvent/ | ❌ /'ɪvənt/ | | facade | 🔊 /fə'sɑːd/ | 🔊 /fəˈsɑːd/ | ❌ /'feikeid/ | | fedora | 🔊 /fɪ'dɔːrə/ | 🔊 /fɪˈdɔːrə/ | ❌ /'fedərə/ | | format | 🔊 /'fɔːmæt/ | 🔊 /ˈfɔːrmæt/ | ❌ /fɔ'mæt/ | | gauge | 🔊 /ɡeɪdʒ/ | 🔊 /ɡeɪdʒ/ | ❌ /ɡɑudʒ/ | | Git | 🔊 /ɡɪt/ | 🔊 /ɡɪt/ | ❌ /dʒɪt/ | | GNU | 🔊 /gnu:/ | 🔊 /nuː,njuː/ | | | Grafana | 🔊 /grəˈfɑːnˌɑː/ | 🔊 /grəˈfɑːnˌɑː/ | | | GraphQL | 🔊 /græf kju ɛl/ | 🔊 /græf kju ɛl/ | ❌ /dʒɪgræf kju ɛl/ | | GUI | 🔊 /ˈɡu:i/ | 🔊 /ˈɡu:i/ | | | Haskell | 🔊 /ˈhæskəl/ | 🔊 /ˈhæskəl/ | ❌ /hæˈskəl/ | | height | 🔊 /haɪt/ | 🔊 /haɪt/ | ❌ /heɪt/ | | hidden | 🔊 /'hɪdn/ | 🔊 /ˈhɪdn/ | ❌ /'haɪdn/ | | image | 🔊 /'ɪmɪdʒ/ | 🔊 /ˈɪmɪdʒ/ | ❌ /ɪ'meɪdʒ/ | | implement | 🔊 /'ɪmplɪm(ə)nt/ | 🔊 /ˈɪmplɪmənt/ /ˈɪmpləˌment/ | ❌ /ɪm'plem(ə)nt/ | | integer | 🔊 /'ɪntɪdʒə/ | 🔊 /ˈɪntɪdʒər/ | ❌ /ˈɪntaɪgə/ | | issue | 🔊 /'ɪʃuː/ | 🔊 /ˈɪʃuː/ | ❌ /ˈaɪʃuː/ | | Java | 🔊 /'dʒɑːvə/ | 🔊 /ˈdʒɑːvə/ | ❌ /'dʒɑːvɑː/ | | jpg| 🔊 /'dʒeɪpeɡ/ | 🔊 /'dʒeɪpeɡ/ | ❌ /ˈdʒeɪˈpi:ˈdʒiː/ | | key | 🔊 /kiː/ | 🔊 /kiː/ | ❌ /kei/ | | Kubernetes* | 🔊 /kubз'netɪs/ | 🔊 /kuːbə˞'netiz/ | | | lambda | 🔊 /ˈlæmdə/ | 🔊 /ˈlæmdə/ | ❌ /ˈlɒŋmdɑ/ | | linear | 🔊 /'lɪnɪə/ | 🔊 /ˈlɪniər/ | ❌ /'laɪə/ | | Linux | 🔊 /'lɪnəks/ | 🔊 /ˈlaɪnəks/ /ˈlɪnəks/ | ❌ /ˈlɪnʌks/ /ˈlɪnjuːks/ | | locale | 🔊 /ləʊ'kɑːl/ | 🔊 /loʊˈkæl/ | ❌ /ˈloʊk(ə)l/ | | Lucene | 🔊 /lu'siːn/ | 🔊 /lu'siːn/ | ❌ /'lu:sən/ | | main | 🔊 /meɪn/ | 🔊 /meɪn/ | ❌ /mɪn/ | | margin | 🔊 /'mɑːdʒɪn/ | 🔊 /ˈmɑːrdʒɪn/ | ❌ /'mʌgɪn/ | | matrix | 🔊 /ˈmeɪtrɪks/ | 🔊 /ˈmeɪtrɪks/ | ❌ /ˈmɑ:trɪks/ | | maven | 🔊 /'meɪvn/ | 🔊 /ˈmeɪvn/ | ❌ /'maːvn/ | | Microsoft | 🔊 /'maikrəusɔft/ | 🔊 /ˈmaɪkrəsɔːft/ | ❌ /'mikrəusɔft/ | | module | 🔊 /'mɒdjuːl/ | 🔊 /ˈmɑːdʒuːl/ | ❌ /'məʊdl/ | | nginx | Engine X | Engine X | | | null | 🔊 /nʌl/ | 🔊 /nʌl/ | ❌ /naʊ/ | | obsolete | 🔊 /ˈɒbsəliːt/ | 🔊 /ˌɑːbsəˈliːt/ | | | OS X | OS ten | OS ten | ❌ /ɔs eks/ | | phantom | 🔊 /'fæntəm/ | 🔊 /ˈfæntəm/ | ❌ /'pæntəm/ | | parameter | 🔊 /pə'ræmɪtə/ | 🔊 /pəˈræmɪtər/ | ❌ /'pærəmɪtə/ | | privilege | 🔊 /'prɪvəlɪdʒ/ | 🔊 /ˈprɪvəlɪdʒ/ | ❌ /'prɪvɪlɪdʒ/ | | Prometheus | 🔊 /prə-ˈmē-thē-əs/ | 🔊 /pro'miθɪəs/ | | | putty | 🔊 /ˈpʌti/ | 🔊 /ˈpʌti/ | ❌ /ˈpuːti/ | | Qt | 🔊 /kjuːt/ | 🔊 /kjuːt/ | | | query | 🔊 /'kwɪəri/ | 🔊 /ˈkwɪri/ | ❌ /'kwaɪri/ | | Realm | 🔊 /relm/ | 🔊 /relm/ | ❌ /riəlm/ | | reconcile | 🔊 /ˈrekənsaɪl/ | 🔊 /ˈrekənsaɪl/ | | | Redux | 🔊 /ri'dʌks/ | 🔊 /ri'dʌks/ | ❌ /'ridju:ks/ | | resume | 🔊 /rɪ'zju:m/ | 🔊 /rɪˈzuːm/ | ❌ /rɪ'sju:m/ | | resolved | 🔊 /rɪ'zɒlvd/ | 🔊 /rɪˈzɑːlvd/ | ❌ /rɪ'səʊvd/ | | resort | 🔊 /rɪˈzɔ:t/ | 🔊 /rɪˈzɔːrt/ | ❌ /rɪˈsɔ:t/ | | retina | 🔊 /'retɪnə/ | 🔊 /ˈretɪnə/ | ❌ /ri'tina/ | | route | 🔊 /ruːt/ | 🔊 /ruːt,raʊt/ | ❌ /rəʊt/ | | San Jose | 🔊 /sænhəu'zei/ | 🔊 /sænhəu'zei/ | ❌ /sæn'ju:s/ | | safari | 🔊 /sə'fɑːrɪ/ | 🔊 /səˈfɑːri/ | ❌ /sæfərɪ/ | | scheme | 🔊 /skiːm/ | 🔊 /skiːm/ | ❌ /s'kæmə/ | | scala | 🔊 /ˈskɑːlɑ/ | 🔊 /ˈskɑːlɑ/ | ❌ /ˈskæːlɑ/ | | segue | 🔊 /'sɛɡwe/ | 🔊 /ˈseɡweɪ/ | ❌ /se'dʒ/ | | SQL | /ˈsiːkwəl/ /ˈesˈkjuːˈel/ | /ˈsiːkwəl/ /ˈesˈkjuːˈel/ | | | sudo | /'suːduː/ | /'suːduː/ | | | suite | 🔊 /swiːt/ | 🔊 /swiːt/ | ❌ /sjuːt/ | | thymeleaf | 🔊 /ˈtaɪmˌlɪːf/ | 🔊 /ˈtaɪmˌlɪːf/ | ❌ /θiːmɪlɪːf/ | | typical | 🔊 /'tɪpɪkl/ | 🔊 /ˈtɪpɪkl/ | ❌ /'taɪpɪkəl/ | | Ubuntu | 🔊 /ʊ'bʊntʊ/ | 🔊 /ʊ'bʊntʊ/ | ❌ /juː'bʊntʊ/ | | Vagrant | 🔊 /ˈveɪɡrənt/ | 🔊 /ˈveɪɡrənt/ | /ˈvagɹent/ | | variable | 🔊 /'veəriəbl/ | 🔊 /ˈveriəbl,ˈværiəbl/ | ❌ /və'raiəbl/ | | verbose | 🔊 /vɜːˈbəʊs/ | 🔊 /vɜːrˈboʊs/ | ❌ /'vɜːrboʊs/ | | vue | 🔊 /v'ju:/ | 🔊 /v'ju:/ | ❌ /v'ju:i/ | | width | 🔊 /wɪdθ/ | 🔊 /wɪdθ,wɪtθ/ | ❌ /waɪdθ/ | | YouTube | 🔊 /'juː'tjuːb/ | 🔊 /'juː'tjuːb/ | ❌ /'juː'tʊbɪ/ |

附注

 • 当使用简名 ‘Kube’ 称呼 ‘Kubernetes’ 时, 发音则与 ‘cube’(/kjuːb/) 一致

其他相关链接

 1. 真人发音 https://www.bilibili.com/video/bv1nv411i7z3 (by @hailintao)
 2. 简洁的单词列表,正确读音不用再打开新网页 https://cpwp.netlify.app/ (by @antfu7)
 3. 国际音标严式记音(纽约音)https://github.com/b1f6c1c4/programming-pronunciations-en_US (by @b1f6c1c4)

说明

 1. 本着简单的原则, 又为了避免程序猿们出现选择困难症, '正确音标'采用了最接近有道词典音频的英式 DJ 音标, 不代表其唯一性
 2. 专业在线英语词典请参考知乎链接:在线英语词典哪个比较好?

参考资料

 1. https://www.zhihu.com/question/19739907
 2. https://www.v2ex.com/t/131094
 3. https://www.v2ex.com/t/309350
 4. https://www.v2ex.com/t/63781
 5. https://www.v2ex.com/t/246033
 6. https://www.v2ex.com/t/342087

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.