Github url

chinese-programmer-wrong-pronunciation

by shimohq

中国程序员容易发音错误的单词

10.8K Stars 954 Forks Last release: Not found 236 Commits 0 Releases

Available items

No Items, yet!

The developer of this repository has not created any items for sale yet. Need a bug fixed? Help with integration? A different license? Create a request here:

chinese-programmer-wrong-pronunciation

中国程序员容易发音错误的单词(点击喇叭可收听正确读音)

| 单词 | 正确发音 | 错误发音 | | ---- | ------- | ------- | | access 🔊 | ✅ ['ækses] | ❌ [ək'ses] | | Adobe 🔊 | ✅ [ə'dəʊbi]| ❌ [əˈdub] | | admin 🔊 | ✅ ['ædmɪn] | ❌ [ɜ:d'mɪn] | | agile 🔊 | ✅ ['ædʒaɪl] | ❌ [ə'dʒaɪl] | | amazon 🔊 | ✅ ['æməzən] | ❌ ['əmeizən; ə'meizən] | | analogy 🔊 | ✅ [əˈnælədʒi] | ❌ [ænə'lɒdʒi] | | Angular 🔊 | ✅ ['æŋgjʊlə] | ❌ ['æŋɡələ; 'æŋdʒʌlə] | | AJAX 🔊 | ✅ ['eidʒæks] | ❌ [ə'dʒʌks] | | alias 🔊 | ✅ [ˈeɪliəs]| ❌ [ə'lais] | | Apache 🔊 | ✅ [ə'pætʃɪ] | ❌ [ʌpʌtʃ] | | app 🔊 | ✅ [æp] | ❌ [eipi'pi]| | archive 🔊 | ✅ ['ɑːkaɪv] | ❌ ['ətʃɪv] | | array 🔊 | ✅ [ə'rei] | ❌ [æ'rei] | | ASCII 🔊 | ✅ ['æski] | ❌ [ɑːsk] | | aspect 🔊 | ✅ ['æspekt] | ❌ [ə'spekt] | | avatar 🔊 | ✅ ['ævətɑː] | ❌ [ə'vʌtɑ] | | Azure 🔊| ✅ ['æʒə] | ❌ [ˈæzʊʒə] | | bind 🔊 | ✅ [baɪnd] | ❌ [bɪnd] | | cache 🔊 | ✅ [kæʃ] | ❌ [kætʃ] | | clang 🔊 | ✅ [klæŋ] | ❌ [sɪlæŋ] | | Daemon 🔊 | ✅ ['diːmən] | ❌ [[dæmən]] | | deny 🔊 | ✅ [dɪ'naɪ] | ❌ ['dæni] | | deque 🔊 | ✅ ['dek] | ❌ [di'kju] | | digest 🔊 | ✅ n. ['dɑɪdʒɛst] v. [dɑɪ'dʒɛst] | ❌ ['dɪgɛst] | | Dijkstra 🔊 | ✅ Dutch:[ˈdɛikstra] English:[ˈdaɪkstrə] | | | Django 🔊 | ✅ [ˈdʒæŋɡoʊ] | ❌ [diˈdʒæŋɡoʊ] | | doc 🔊 | ✅ [dɒk]| ❌ [daʊk] | | event 🔊 | ✅ [ɪ'vent]| ❌ ['ɪvənt] | | facade 🔊 | ✅ [fə'sɑːd]| ❌ ['feikeid] | | fedora 🔊 | ✅ [fɪ'dɔːrə]| ❌ ['fedərə] | | format 🔊 | ✅ ['fɔːmæt]| ❌ [fɔ'mæt] | | Git 🔊 | ✅ [ɡɪt] | ❌ [dʒɪt] | | GNU 🔊 | ✅ [gnu:] | | | GUI 🔊 | ✅ [ˈɡu:i] | | | Haskell 🔊 | ✅ [ˈhæskəl] | ❌ [hæˈskəl] | | height 🔊 | ✅ [haɪt] | ❌ [heɪt] | | hidden 🔊 | ✅ ['hɪdn] | ❌ ['haɪdn] | | image 🔊 | ✅ ['ɪmɪdʒ] | ❌ [ɪ'meɪdʒ] | | implement 🔊 | ✅ ['ɪmplɪm(ə)nt] | ❌ [ɪm'plem(ə)nt] | | integer 🔊 | ✅ ['ɪntɪdʒə] | ❌ [ˈɪntaɪgə] | | issue 🔊 | ✅ ['ɪʃuː] | ❌ [ˈaɪʃuː] | | Java 🔊 | ✅ ['dʒɑːvə] | ❌ ['dʒɑːvɑː] | | jpg(jpeg) 🔊 | ✅ ['dʒeɪpeɡ] | ❌ [ˈdʒeɪˈpi:ˈdʒiː] | | key 🔊 | ✅ [kiː] | ❌ [kei] | | lambda 🔊 | ✅ [ˈlæmdə] | ❌ [ˈlɒŋmdɑ] | | linear 🔊 | ✅ ['lɪnɪə] | ❌ ['laɪə] | | Linux 🔊 | ✅ ['lɪnəks] | ❌ [ˈlɪnʌks; ˈlɪnjuːks] | | locale 🔊 | ✅ [ləʊ'kɑːl] | ❌ [ˈloʊk(ə)l] | | main 🔊 | ✅ [meɪn] | ❌ [mɪn] | | margin 🔊 | ✅ ['mɑːdʒɪn] | ❌ ['mʌgɪn] | | matrix 🔊 | ✅ [ˈmeɪtrɪks] | ❌ [ˈmɑ:trɪks] | | maven 🔊 | ✅ ['meɪvn] | ❌ ['maːvn] | | Microsoft 🔊 | ✅ ['maikrəusɔft] | ❌ ['mikrəusɔft] | | module 🔊 | ✅ ['mɒdjuːl] | ❌ ['məʊdl] | | nginx | ✅ Engine X | | | null 🔊 | ✅ [nʌl] | ❌ [naʊ] | | OS X | ✅ OS ten | | | phantom 🔊 | ✅ ['fæntəm] | ❌ ['pæntəm] | | parameter 🔊 | ✅ [pə'ræmɪtə] | ❌ ['pærəmɪtə] | | privilege 🔊 | ✅ ['prɪvəlɪdʒ] | ❌ ['prɪvɪlɪdʒ] | | putty 🔊 | ✅ [ˈpʌti] | ❌ [ˈpuːti] | | query 🔊 | ✅ ['kwɪəri] | ❌ ['kwaɪri] | | Qt 🔊 | ✅ [kjuːt] | | | Realm 🔊 | ✅ [relm] | ❌ [riəlm] | | resume 🔊 | ✅ [rɪ'zju:m] | ❌ [rɪ'sju:m] | | resolved 🔊 | ✅ [rɪ'zɒlvd] | ❌ [rɪ'səʊvd] | | resort 🔊 | ✅ [rɪˈzɔ:t] | ❌ [rɪˈsɔ:t] | | retina 🔊 | ✅ ['retɪnə] | ❌ [ri'tina] | | san jose 🔊 | ✅ [sænhəu'zei] | ❌ [sæn'ju:s] | | safari 🔊 | ✅ [sə'fɑːrɪ] | ❌ [sæfərɪ] | | scheme 🔊 | ✅ [skiːm] | ❌ [s'kæmə] | | segue 🔊 | ✅ ['sɛɡwe] | ❌ [se'dʒ] | | SQL | ✅ [ˈsiːkwəl]/[ˈesˈkjuːˈel] | | | sudo | ✅ ['suːduː] | | | suite 🔊 | ✅ [swiːt] | ❌ [sjuːt] | | typical 🔊 | ✅ ['tɪpɪkl] | ❌ ['taɪpɪkəl] | | Ubuntu 🔊 | ✅ [ʊ'bʊntʊ] | ❌ [juː'bʊntʊ] | | variable 🔊 | ✅ ['veəriəbl] | ❌ [və'raiəbl] | | vue 🔊 | ✅ [v'ju:] | ❌ [v'ju:i] | | width 🔊 | ✅ [wɪdθ] | ❌ [waɪdθ] | | YouTube 🔊 | ✅ ['juː'tjuːb] | ❌ ['juː'tʊbɪ] | | Lucene 🔊 | ✅ [lu'siːn] | ❌ ['lu:sən] | | debt 🔊 | ✅ [det] | ❌ [de'bit] |

本着简单的原则, 又为了避免程序猿们出现选择困难症, '正确音标'采用了最接近有道词典音频的英式 DJ 音标, 不代表其唯一性. 专业在线英语词典请参考知乎链接:在线英语词典哪个比较好?

参考资料

  1. https://www.zhihu.com/question/19739907
  2. https://www.v2ex.com/t/131094
  3. https://www.v2ex.com/t/309350
  4. https://www.v2ex.com/t/63781
  5. https://www.v2ex.com/t/246033
  6. https://www.v2ex.com/t/342087

读对了所有的单词?

我们正在招聘优秀的程序员,欢迎加入石墨文档

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.