Need help with MetaLearning4NLP-Papers?
Click the “chat” button below for chat support from the developer who created it, or find similar developers for support.

About the developer

ha-lins
207 Stars 24 Forks 28 Commits 0 Opened issues

Description

A list of recent papers about Meta / few-shot learning methods applied in NLP areas.

Services available

!
?

Need anything else?

Contributors list

# 298,630
dialogu...
few-sho...
16 commits
# 86,927
Python
Shell
bert-bi...
intent-...
4 commits
# 374,648
dialogu...
few-sho...
Python
Shell
2 commits
# 37,769
graph-n...
knowled...
Python
HTML
1 commit

Meta learning for NLP - Papers

A list of recent papers about Meta / few-shot learning methods applied in NLP areas.

Call for Contributions

Contributions are welcomed, you are encouraged to: - Open an issue and send me the paper info - Directly pull request

Taxonomy in Applications

Fundamental NLP Tasks

 • ### Semantic Parsing
 • Coupling Retrieval and Meta-Learning for Context-Dependent Semantic Parsing. Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jian Yin . ACL 2019. [pdf] [code]
 1. Natural Language to Structured Query Generation via Meta-Learning. Po-Sen Huang, Chenglong Wang, Rishabh Singh, Wen-tau Yih, Xiaodong He. NAACL 2018[short]. [pdf] [code]

 2. Neural Semantic Parsing in Low-Resource Settings with Back-Translation and Meta-Learning. Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Yeyun Gong, Xiaocheng Feng, Bing Qin, Daxin Jiang. AAAI 2020. [pdf]

 3. Hypernymy Detection for Low-Resource Languages via Meta Learning. Changlong Yu, Jialong Han, Haisong Zhang, Wilfred Ng. ACL 2020[short]. [pdf] [code]

 • ### Named Entity Recognition
 • Enhanced Meta-Learning for Cross-lingual Named Entity Recognition with Minimal Resources. Qianhui Wu, Zijia Lin, Guoxin Wang, Hui Chen, Börje F. Karlsson, Biqing Huang, Chin-Yew Lin. AAAI 2020. [pdf]

Dialog System

 1. Learning to Customize Model Structures for Few-shot Dialogue Generation Tasks. Yiping Song, Zequn Liu, Wei Bi, Rui Yan, Ming Zhang ACL 2020. [pdf][code]

 2. Meta-Reinforced Multi-Domain State Generator for Dialogue Systems. Yi Huang, Junlan Feng, Min Hu, Xiaoting Wu, Xiaoyu Du, Shuo Ma ACL 2020. [pdf]

 3. Learning Low-Resource End-To-End Goal-Oriented Dialog for Fast and Reliable System Deployment. Yinpei Dai, Hangyu Li, Chengguang Tang, Yongbin Li, Jian Sun, Xiaodan Zhu ACL 2020[short]. [pdf]

 4. Domain Adaptive Dialog Generation via Meta Learning. Kun Qian, Zhou Yu. ACL 2019. [pdf] [code]

 5. Meta-Learning for Low-resource Natural Language Generation in Task-oriented Dialogue Systems. Fei Mi, Minlie Huang, Jiyong Zhang, Boi Faltings. IJCAI 2019. [pdf]

 6. Personalizing Dialogue Agents via Meta-Learning. Zhaojiang Lin, Andrea Madotto, Chien-Sheng Wu, Pascale Fung. ACL 2019[short]. [pdf] [code]

 7. Dialogue Generation on Infrequent Sentence Functions via Structured Meta-Learning. Yifan Gao, Piji Li, Wei Bi, Xiaojiang Liu, Michael R. Lyu, Irwin King. EMNLP 2020[fingdings]. [pdf]

 8. Graph Evolving Meta-Learning for Low-resource Medical Dialogue Generation. Shuai Lin, Pan Zhou, Xiaodan Liang, Jianheng Tang, Ruihui Zhao, Ziliang Chen, Liang Lin. AAAI 2021. [pdf][code]

Classification

 1. Dynamic Memory Induction Networks for Few-Shot Text Classification. Ruiying Geng, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Xiaodan Zhu. ACL 2020. [pdf]

 2. Few-shot Text Classification with Distributional Signatures. Yujia Bao, Menghua Wu, Shiyu Chang and Regina Barzilay. ICLR 2020. [pdf] [code]

 3. Induction Networks for Few-Shot Text Classification. Ruiying Geng, Binhua Li, Yongbin Li, Xiaodan Zhu, Ping Jian, Jian Sun. EMNLP 2019. [pdf]

 4. Learning to Learn and Predict: A Meta-Learning Approach for Multi-Label Classification. Jiawei Wu, Wenhan Xiong, William Yang Wang. EMNLP 2019. [pdf]

 5. Model-Agnostic Meta-Learning for Relation Classification with Limited Supervision. Abiola Obamuyide, Andreas Vlachos. ACL 2019[short]. [pdf]

 6. Self-Supervised Meta-Learning for Few-Shot Natural Language Classification Tasks. Trapit Bansal, Rishikesh Jha, Tsendsuren Munkhdalai, Andrew McCallum. EMNLP 2020. [pdf]

Knowledge Graph

 1. Meta Relational Learning for Few-Shot Link Prediction in Knowledge Graphs. Mingyang Chen, Wen Zhang, Wei Zhang, Qiang Chen, Huajun Chen. EMNLP 2019. [pdf] [code]

 2. Meta-Learning with Dynamic-Memory-Based Prototypical Network for Few-Shot Event Detection. Shumin Deng, Ningyu Zhang, Jiaojian Kang, Yichi Zhang, Wei Zhang, Huajun Chen. WSDM 2020. [pdf]

 3. Adapting Meta Knowledge Graph Information for Multi-Hop Reasoning over Few-Shot Relations. Xin Lv, Yuxian Gu, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu. EMNLP 2019[short]. [pdf][code]

Text Emotion Distribution Learning

 1. Text Emotion Distribution Learning from Small Sample: A Meta-Learning Approach. Zhenjie Zhao, Xiaojuan Ma. EMNLP 2019. [pdf] code

Machine Translation

 1. Meta-Learning for Low-Resource Neural Machine Translation. Jiatao Gu, Yong Wang, Yun Chen, Victor O. K. Li, Kyunghyun Cho. EMNLP 2018. [pdf]

NLU

 1. Investigating Meta-Learning Algorithms for Low-Resource NLU tasks. Zi-Yi Dou, Keyi Yu, Antonios Anastasopoulos. EMNLP 2019[short]. [pdf]

 2. Few-shot Slot Tagging with Collapsed Dependency Transfer and Label-enhanced Task-adaptive Projection Network. Yutai Hou, Wanxiang Che, Yongkui Lai, Zhihan Zhou, Yijia Liu, Han Liu, Ting Liu. ACL 2020[long]. [pdf][code]

Pre-trained language models

 1. Pre-training Text Representations as Meta Learning. Shangwen Lv, Yuechen Wang, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Fuqing Zhu, Ming Gong, Linjun Shou, Ryan Ma, Daxin Jiang, Guihong Cao, Ming Zhou, Songlin Hu. ACL 2020[short]. [pdf]

 2. Meta Fine-Tuning Neural Language Models for Multi-Domain Text Mining. Chengyu Wang, Minghui Qiu, Jun Huang, Xiaofeng He. EMNLP 2020. [pdf]

Speech Recognition

 1. Meta-Transfer Learning for Code-Switched Speech Recognition. Genta Indra Winata, Samuel Cahyawijaya, Zhaojiang Lin, Zihan Liu, Peng Xu, Pascale Fung. ACL 2020[Long]. [pdf][code]

 2. Meta Learning for End-to-End Low-Resource Speech Recognition. Jui-Yang Hsu, Yuan-Jui Chen, Hung-yi Lee. ICASSP 2020. [pdf]

 3. Adversarial Meta Sampling for Multilingual Low-Resource Speech Recognition. Xiao Yubei, Ke Gong, Pan Zhou, Guolin Zheng, Xiaodan Liang and Liang Lin. AAAI 2021. [pdf][code]

Question Answer

 1. Multi-source Meta Transfer for Low Resource Multiple-Choice Question Answering. Ming Yan, Hao Zhang, Di Jin, Joey Tianyi Zhou. ACL 2020. [pdf]

Cross-Lingual Transfer

 1. Zero-Shot Cross-Lingual Transfer with Meta Learning. Farhad Nooralahzadeh, Giannis Bekoulis, Johannes Bjerva, Isabelle Augenstein. EMNLP 2020. [pdf][code]

 2. Learn to Cross-lingual Transfer with Meta Graph Learning Across Heterogeneous Languages. Farhad Nooralahzadeh, Giannis Bekoulis, Johannes Bjerva, Isabelle Augenstein. EMNLP 2020. [pdf]

 3. On Negative Interference in Multilingual Models: Findings and A Meta-Learning Treatment. Zirui Wang, Zachary C. Lipton, Yulia Tsvetkov. EMNLP 2020. [pdf][code]

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.