Need help with daily-paper-visual-tracking?
Click the “chat” button below for chat support from the developer who created it, or find similar developers for support.

About the developer

czla
170 Stars 41 Forks MIT License 76 Commits 0 Opened issues

Description

记录每天整理的视觉目标跟踪论文

Services available

!
?

Need anything else?

Contributors list

# 294,998
object-...
Deep le...
73 commits
# 679,305
object-...
Deep le...
1 commit

Visual Trackers for Single Object


Dataset

 • CDTB: Alan Lukežič, Ugur Kart, Jani Käpylä, Ahmed Durmush, Joni-Kristian Kämäräinen, Jiří Matas, Matej Kristan. CDTB: A Color and Depth Visual Object Tracking Dataset and Benchmark. [paper]

 • LTB50: Alan Lukežič, Luka Čehovin Zajc, Tomáš Vojíř, Jiří Matas, Matej Kristan. Performance Evaluation Methodology for Long-Term Visual Object Tracking. [paper]

 • GOT-10k: Lianghua Huang, Xin Zhao, Kaiqi Huang. GOT-10k: A Large High-Diversity Benchmark for Generic Object Tracking in the Wild. [paper][github][project]

 • LaSOT: Heng Fan, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Hexin Bai, Yong Xu, Chunyuan Liao, Haibin Ling. "LaSOT: A High-quality Benchmark for Large-scale Single Object Tracking." CVPR (2019). [paper][supp][project]

 • NFS: H. Kiani Galoogahi, A. Fagg, C. Huang, D. Ramanan, S.Lucey. Need for Speed: A Benchmark for Higher Frame Rate Object Tracking, 2017, arXiv preprint arXiv:1703.05884[paper][project]

 • UAV123: A Benchmark and Simulator for UAV Tracking.[project]

 • TrackNet: Chenge Li, Gregory Dobler, Xin Feng, Yao Wang. TrackNet: Simultaneous Object Detection and Tracking and Its Application in Traffic Video Analysis.[paper]project]

 • VOT2018: VOT2018 Challenge. [project]

 • OTB2015: Wu Y, Lim J, Yang M H. Object tracking benchmark[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015, 37(9): 1834-1848.[paper][project]


Survey

 • Ross Goroshin, Jonathan Tompson, Debidatta Dwibedi. An Analysis of Object Representations in Deep Visual Trackers. [paper]

 • Shaoze You, Hua Zhu, Menggang Li, Yutan Li. A Review of Visual Trackers and Analysis of its Application to Mobile Robot. [paper]

 • Seyed Mojtaba Marvasti-Zadeh, Li Cheng, Hossein Ghanei-Yakhdan, Shohreh Kasaei. Deep Learning for Visual Tracking: A Comprehensive Survey. [paper]


CVPR2020

 • SiamAttn: Yuechen Yu, Yilei Xiong, Weilin Huang, Matthew R. Scott. Deformable Siamese Attention Networks for Visual Object Tracking. [paper]

 • Siam R-CNN: Paul Voigtlaender, Jonathon Luiten, Philip H.S. Torr, Bastian Leibe. Siam R-CNN: Visual Tracking by Re-Detection. [paper][code][project]

 • Retina-MAML: Guangting Wang, Chong Luo, Xiaoyan Sun, Zhiwei Xiong, Wenjun Zeng. Tracking by Instance Detection: A Meta-Learning Approach. (oral) [paper]

 • PrDiMP: Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte. Probabilistic Regression for Visual Tracking. [paper][code]

 • CSA: Bin Yan, Dong Wang, Huchuan Lu, Xiaoyun Yang. Cooling-Shrinking Attack: Blinding the Tracker with Imperceptible Noises. [paper][code]

 • SiamBAN: Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji. Siamese Box Adaptive Network for Visual Tracking. [paper][code]


AAAI2020

 • GlobalTrack: Lianghua Huang, Xin Zhao, Kaiqi Huang. GlobalTrack: A Simple and Strong Baseline for Long-term Tracking. [paper][code]

 • SPSTracker: Qintao Hu, Lijun Zhou, Xiaoxiao Wang, Yao Mao, Jianlin Zhang, Qixiang Ye. "SPSTracker: Sub-Peak Suppression of Response Map for Robust Object Tracking." AAAI (2020). [paper][code]

 • SiamFC++: Yinda Xu, Zeyu Wang, Zuoxin Li, Yuan Ye, Gang Yu. "SiamFC++: Towards Robust and Accurate Visual Tracking with Target Estimation Guidelines." AAAI (2020). [paper][code]


2020

 • TS-RCN: Ning Zhang, Jingen Liu, Ke Wang, Dan Zeng, Tao Mei. Robust Visual Object Tracking with Two-Stream Residual Convolutional Networks. [paper]

 • FCOT: Yutao Cui, Cheng Jiang, Limin Wang, Gangshan Wu. Fully Convolutional Online Tracking. [paper][code]

 • Surroundings: Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte. Know Your Surroundings: Exploiting Scene Information for Object Tracking. [paper]

 • DMV: Gunhee Nam, Seoung Wug Oh, Joon-Young Lee, Seon Joo Kim. DMV: Visual Object Tracking via Part-level Dense Memory and Voting-based Retrieval. [paper]


ICCV2019

 • VOT2019: Kristan, Matej, et al. "The Seventh Visual Object Tracking VOT2019 Challenge Results." ICCV workshops (2019). [paper]

 • DiMP: Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte. "Learning Discriminative Model Prediction for Tracking." ICCV (2019). [paper][code][supp]

 • UpdateNet: Lichao Zhang, Abel Gonzalez-Garcia, Joost van de Weijer, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan. "Learning the Model Update for Siamese Trackers." ICCV (2019). [paper][code][supp]

 • Achal Dave, Pavel Tokmakov, Cordelia Schmid, Deva Ramanan. "Learning to Track Any Object." ICCV workshop (2019). [paper]

 • GradNet: Peixia Li, Boyu Chen, Wanli Ouyang, Dong Wang, Xiaoyun Yang, Huchuan Lu. "GradNet: Gradient-Guided Network for Visual Object Tracking." ICCV (2019 oral). [paper][code]

 • GFS-DCF: Tianyang Xu, Zhen-Hua Feng, Xiao-Jun Wu, Josef Kittler. "Joint Group Feature Selection and Discriminative Filter Learning for Robust Visual Object Tracking." ICCV (2019). [paper][code]


ICIP2019

 • Cascaded-Siam: Peng Gao, Yipeng Ma, Ruyue Yuan, Liyi Xiao, Fei Wang. "Learning Cascaded Siamese Networks for High Performance Visual Tracking." ICIP (2019). [paper]

CVPR2019

 • RPCF: Yuxuan Sun, Chong Sun, Dong Wang, Huchuan Lu, You He. "ROI Pooled Correlation Filters for Visual Tracking." CVPR (2019). [paper]

 • OTR: Ugur Kart, Alan Lukezic, Matej Kristan, Joni-Kristian Kamarainen, Jiri Matas. "Object Tracking by Reconstruction with View-Specific Discriminative Correlation Filters." CVPR (2019). [paper][code]

 • GCT: Junyu Gao, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu."Graph Convolutional Tracking." CVPR (2019 oral). [paper]

 • SPM: Guangting Wang, Chong Luo, Zhiwei Xiong, Wenjun Zeng. SPM-Tracker: Series-Parallel Matching for Real-Time Visual Object Tracking. [paper]

 • ATOM: Martin Danelljan, Goutam Bhat, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg. ATOM: Accurate Tracking by Overlap Maximization. CVPR (2019 oral)[paper][supp][code]

 • TADT: Xin Li, Chao Ma, Baoyuan Wu, Zhenyu He, Ming-Hsuan Yang. "Target-Aware Deep Tracking" CVPR (2019).[paper][supp][project][official-code-matlab]

 • UDT: Wang, Ning and Song, Yibing and Ma, Chao and Zhou, Wengang and Liu, Wei and Li, Houqiang. "Unsupervised Deep Tracking." CVPR (2019).[paper][official-code-matlab][official-code-pytorch]

 • ASRCF: Kenan Dai, Dong Wang, Huchuan Lu, Chong Sun, Jianhua Li. "Visual Tracking via Adaptive Spatially-Regularized Correlation Filters." CVPR (2019 oral). [paper][code]

 • SiamMask: Qiang Wang, Li Zhang, Luca Bertinetto, Weiming Hu, Philip H.S. Torr. "Fast Online Object Tracking and Segmentation: A Unifying Approach." CVPR (2019).[paper][supp][project][code]

 • SiamDW: Zhipeng Zhang, Houwen Peng. "Deeper and Wider Siamese Networks for Real-Time Visual Tracking." CVPR (2019 oral).[paper][supp][code]

 • SiamRPN++: Bo Li, Wei Wu, Qiang Wang, Fangyi Zhang, Junliang Xing, Junjie Yan. "SiamRPN++: Evolution of Siamese Visual Tracking with Very Deep Networks." CVPR (2019 oral).[paper][project]

 • C-RPN: Heng Fan, Haibin Ling. "Siamese Cascaded Region Proposal Networks for Real-Time Visual Tracking." CVPR (2019). [paper][supp][code]

2019

 • Siam-GAN: Zhaofu Diao, Ying Wei, Yujiang Fu, Shuo Feng. A single target tracking algorithm based on Generative Adversarial Networks. [paper]

 • SiamMan: Wenzhang Zhou, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Tiejian Luo, Yanjun Wu. SiamMan: Siamese Motion-aware Network for Visual Tracking. [paper]

 • D3S: Alan Lukežič, Jiří Matas, Matej Kristan. D3S -- A Discriminative Single Shot Segmentation Tracker. [paper]

 • TracKlinic: Heng Fan, Fan Yang, Peng Chu, Lin Yuan, Haibin Ling. TracKlinic: Diagnosis of Challenge Factors in Visual Tracking. [paper]

 • SiamCAR: Dongyan Guo, Jun Wang, Ying Cui, Zhenhua Wang, Shengyong Chen. SiamCAR: Siamese Fully Convolutional Classification and Regression for Visual Tracking. [paper]

 • DROL: Jinghao Zhou, Peng Wang, Haoyang Sun. Discriminative and Robust Online Learning for Siamese Visual Tracking. [paper][code]

 • RAR: Peng Gao, Qiquan Zhang, Liyi Xiao, Yan Zhang, Fei Wang. Learning Reinforced Attentional Representation for End-to-End Visual Tracking. [paper]

 • BVT: Qing Guo, Wei Feng, Zhihao Chen, Ruijun Gao, Liang Wan, Song Wang. Effects of Blur and Deblurring to Visual Object Tracking. [paper]

 • GFS-DCF: Tianyang Xu, Zhen-Hua Feng, Xiao-Jun Wu, Josef Kittler. Joint Group Feature Selection and Discriminative Filter Learning for Robust Visual Object Tracking. [paper]

 • THOR: Axel Sauer, Elie Aljalbout, Sami Haddadin. Tracking Holistic Object Representations. BMVC 2019. [paper][code]

 • ROAM: Tianyu Yang, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, Antoni B. Chan . ROAM: Recurrently Optimizing Tracking Model. [paper]

 • fECO_fDeepSTRCF: Ning Wang, Wengang Zhou, Yibing Song, Chao Ma, Houqiang Li. Real-Time Correlation Tracking via Joint Model Compression and Transfer. [paper]

 • SiamMask_E: Bao Xin Chen, John K. Tsotsos. Fast Visual Object Tracking with Rotated Bounding Boxes. [paper]

 • DCFST: Linyu Zheng, Ming Tang, JinqiaoWang, Hanqing Lu. Learning Features with Differentiable Closed-Form Solver for Tracking. [paper]

 • HAT: Qiangqiang Wu, Zhihui Chen, Lin Cheng, Yan Yan, Bo Li, Hanzi Wang. Hallucinated Adversarial Learning for Robust Visual Tracking. [paper]

 • RCG: Feng Li, Xiaohe Wu, Wangmeng Zuo, David Zhang, Lei Zhang. Remove Cosine Window from Correlation Filter-based Visual Trackers: When and How. [paper][code]

 • BoLTVOS: Paul Voigtlaender, Jonathon Luiten, Bastian Leibe. BoLTVOS: Box-Level Tracking for Video Object Segmentation. [paper]

 • PTS: Jianren Wang, Yihui He, Xiaobo Wang, Xinjia Yu, Xia Chen. Prediction-Tracking-Segmentation[paper]

 • TCDCaps: Ding Ma, Xiangqian Wu. TCDCaps: Visual Tracking via Cascaded Dense Capsules[paper]

 • SiamVGG: Yuhong Li, Xiaofan Zhang. SiamVGG: Visual Tracking using Deeper Siamese Networks[paper][code]

2018.12

 • AM-Net: Xiaolong Jiang, Peizhao Li, Xiantong Zhen, Xianbin Cao. Model-free Tracking with Deep Appearance and Motion Features Integration.(WACV), 2019 [paper]

AAAI2019

 • LDES: Yang Li, Jianke Zhu, Steven C.H. Hoi, Wenjie Song, Zhefeng Wang, Hantang Liu. "Robust Estimation of Similarity Transformation for Visual Object Tracking." AAAI (2019). [paper][code]

NIPS2018

 • DAT: Shi Pu, Yibing Song, Chao Ma, Honggang Zhang, Ming-Hsuan Yang. "Deep Attentive Tracking via Reciprocative Learning." NIPS (2018). [paper][project][code]

ECCV2018

 • UPDT: Goutam Bhat, Joakim Johnander, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg. "Unveiling the Power of Deep Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • DaSiamRPN: Zheng Zhu, Qiang Wang, Bo Li, Wu Wei, Junjie Yan, Weiming Hu. "Distractor-aware Siamese Networks for Visual Object Tracking." ECCV (2018). [paper][github]

 • SACF: Mengdan Zhang, Qiang Wang, Junliang Xing, Jin Gao, Peixi Peng, Weiming Hu, Steve Maybank. "Visual Tracking via Spatially Aligned Correlation Filters Network." ECCV (2018). [paper]

 • RTINet: Yingjie Yao, Xiaohe Wu, Lei Zhang, Shiguang Shan, Wangmeng Zuo. "Joint Representation and Truncated Inference Learning for Correlation Filter based Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • Meta-Tracker: Eunbyung Park, Alexander C. Berg. "Meta-Tracker: Fast and Robust Online Adaptation for Visual Object Trackers." [paper][github]

 • DSLT: Xiankai Lu, Chao Ma*, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Ian Reid, Ming-Hsuan Yang. "Deep Regression Tracking with Shrinkage Loss." ECCV (2018). [paper][github]

 • DRL-IS: Liangliang Ren, Xin Yuan, Jiwen Lu, Ming Yang, Jie Zhou. "Deep Reinforcement Learning with Iterative Shift for Visual Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • RT-MDNet: Ilchae Jung, Jeany Son, Mooyeol Baek, Bohyung Han. "Real-Time MDNet." ECCV (2018). [paper]

 • ACT: Boyu Chen, Dong Wang, Peixia Li, Huchuan Lu. "Real-time 'Actor-Critic' Tracking." ECCV (2018).[paper][github]

 • StructSiam: Yunhua Zhang, Lijun Wang, Dong Wang, Mengyang Feng, Huchuan Lu, Jinqing Qi. "Structured Siamese Network for Real-Time Visual Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • MemTrack: Tianyu Yang, Antoni B. Chan. "Learning Dynamic Memory Networks for Object Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • SiamFC-tri: Xingping Dong, Jianbing Shen. "Triplet Loss in Siamese Network for Object Tracking." ECCV (2018). [paper][github]

 • OxUvA long-term dataset+benchmark: Jack Valmadre, Luca Bertinetto, João F. Henriques, Ran Tao, Andrea Vedaldi, Arnold Smeulders, Philip Torr, Efstratios Gavves. "Long-term Tracking in the Wild: a Benchmark." ECCV (2018). [paper][project]

 • TrackingNet: Matthias Müller, Adel Bibi, Silvio Giancola, Salman Al-Subaihi, Bernard Ghanem. "TrackingNet: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Object Tracking in the Wild." ECCV (2018). [paper] [project]

CVPR2018

 • VITAL: Yibing Song, Chao Ma, Xiaohe Wu, Lijun Gong, Linchao Bao, Wangmeng Zuo, Chunhua Shen, Rynson Lau, and Ming-Hsuan Yang. "VITAL: VIsual Tracking via Adversarial Learning." CVPR (2018 Spotlight). [project] [paper] [github]

 • LSART: Chong Sun, Dong Wang, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang. "Learning Spatial-Aware Regressions for Visual Tracking." CVPR (2018 Spotlight). [paper]

 • SiamRPN: Bo Li, Wei Wu, Zheng Zhu, Junjie Yan. "High Performance Visual Tracking with Siamese Region Proposal Network." CVPR (2018 Spotlight). [paper]

 • TRACA: Jongwon Choi, Hyung Jin Chang, Tobias Fischer, Sangdoo Yun, Kyuewang Lee, Jiyeoup Jeong, Yiannis Demiris, Jin Young Choi. "Context-aware Deep Feature Compression for High-speed Visual Tracking." CVPR (2018). [project] [paper]

 • RASNet: Qiang Wang, Zhu Teng, Junliang Xing, Jin Gao, Weiming Hu, Stephen Maybank. "Learning Attentions: Residual Attentional Siamese Network for High Performance Online Visual Tracking." CVPR 2018. [paper]

 • SA-Siam: Anfeng He, Chong Luo, Xinmei Tian, Wenjun Zeng. "A Twofold Siamese Network for Real-Time Object Tracking." CVPR (2018). [paper]

 • STRCF: Feng Li, Cheng Tian, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Ming-Hsuan Yang. "Learning Spatial-Temporal Regularized Correlation Filters for Visual Tracking." CVPR (2018). [paper] [github]

 • FlowTrack: Zheng Zhu, Wei Wu, Wei Zou, Junjie Yan. "End-to-end Flow Correlation Tracking with Spatial-temporal Attention." CVPR (2018). [paper]

 • DEDT: Kourosh Meshgi, Shigeyuki Oba, Shin Ishii. "Efficient Diverse Ensemble for Discriminative Co-Tracking." CVPR (2018). [paper]

 • SINT++: Xiao Wang, Chenglong Li, Bin Luo, Jin Tang. "SINT++: Robust Visual Tracking via Adversarial Positive Instance Generation." CVPR (2018). [paper]

 • DRT: Chong Sun, Dong Wang, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang. "Correlation Tracking via Joint Discrimination and Reliability Learning." CVPR (2018). [paper]

 • MCCT: Ning Wang, Wengang Zhou, Qi Tian, Richang Hong, Meng Wang, Houqiang Li. "Multi-Cue Correlation Filters for Robust Visual Tracking." CVPR (2018). [paper] [github]

 • MKCF: Ming Tang, Bin Yu, Fan Zhang, Jinqiao Wang. "High-speed Tracking with Multi-kernel Correlation Filters." CVPR (2018). [paper]

 • HP: Xingping Dong, Jianbing Shen, Wenguan Wang, Yu, Liu, Ling Shao, and Fatih Porikli. "Hyperparameter Optimization for Tracking with Continuous Deep Q-Learning." CVPR (2018). [paper]

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.