Need help with awesomechat?
Click the “chat” button below for chat support from the developer who created it, or find similar developers for support.

About the developer

FamManh
178 Stars 118 Forks 92 Commits 28 Opened issues

Services available

!
?

Need anything else?

Contributors list

No Data

AWESOME CHAT

Ứng dụng demo: https://chat.manhpham.xyz

Những công cụ mình sử dụng:

 • Front-end: Reactjs + Redux + Redux-thunk + antd
 • Back-end: Nodejs + Expressjs
 • CSDL: Mongodb
 • Thời gian thực: Socketio

Những chức năng chính:

 • Đăng nhập, đăng xuất
 • Quên mật khẩu (Xác nhận qua email)
 • Cập nhật thông tin cá nhân
 • Cập nhật mật khẩu
 • Tìm kiếm bạn bè
 • Thêm bạn bè vào danh bạ, chấp nhận yêu cầu kết bạn (gửi thông báo thời gian thực), xóa bạn * bè khỏi danh bạ
 • Nhắn tin văn bản, hình ảnh, emoji, tài liệu (thời gian thực)
 • Tạo nhóm chat
 • Gọi video
 • ...

Chat App Screenshot

Chat App Screenshot

Chat App Screenshot

Chat App Screenshot

Chat App Screenshot

Chat App Screenshot

We use cookies. If you continue to browse the site, you agree to the use of cookies. For more information on our use of cookies please see our Privacy Policy.